Salastatud välisteabe kaitse alased õigusaktid

Riigi julgeoleku volitatud esindaja lähtub oma ülesannete teostamisel järgmistest õigusaktidest:

Välisriikidega sõlmitud salastatud teabe vastastikuse kaitse lepingud